Algemene leveringsvoorwaardenDownload  PDF-icon

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Prestotype B.V., hierna: de “Voorwaarden Prestotype-logo

Artikel 1 - Algemene bepalingen
1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt, indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, verstaan onder:
 • Aanbieding: vrijblijvende aanbieding van Prestotype schriftelijk of op de website.
 • Gebrek: afwijking aan een zaak die reeds vóór levering aanwezig was en waardoor de zaak niet (meer) aan de overeenkomst beantwoordt, zoals defecten en mankementen, welke het gevolg zijn van fabricage- en/of materiaalfouten of het ontbreken van de (overeengekomen) specifieke, essentiële vereisten en/of kenmerken. Onder een gebrek wordt uitdrukkelijk niet verstaan: defecten en mankementen die ná levering zijn ontstaan, waaronder begrepen doch niet uitsluitend, valschade en defecten en mankementen veroorzaakt door onjuist gebruik of bewaring, ondeskundig of onvoldoende onderhoud of door normale slijtage. Onder een gebrek wordt tevens niet verstaan: beschadigingen veroorzaakt tijdens/door het transport.
 • Offerte: vrijblijvend schriftelijk aanbod van Prestotype.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie Prestotype een aanbieding en/of offerte heeft uitgebracht en/of met wie Prestotype een overeenkomst aangaat met betrekking tot levering van zaken en/of diensten.
 • Overeenkomst: de tussen Prestotype en Opdrachtgever afgesloten schriftelijke overeenkomst met betrekking tot leveren van zaken en/of diensten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • Prijs/Koopsom: de prijs die partijen in de overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten door Prestotype.
2.2 Bedingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval.
2.3 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
2.4 Indien Prestotype in een bepaald geval niet de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Prestotype het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
2.5 De Opdrachtgever met wie Prestotype eenmaal met toepassing van deze voorwaarden heeft gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten tussen hem en Prestotype.
2.6 Algemene (inkoop-)voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst is overeengekomen dat de algemene (inkoop-)voorwaarden van de Opdrachtgever van toepassing zijn met uitsluiting van deze Voorwaarden.
Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen
3.1 Alle offertes, aanbiedingen, voorraadlijsten en prijscouranten zijn geheel vrijblijvend en binden Prestotype op geen enkele wijze, tenzij in de offerte en/of aanbieding zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders is bepaald.
3.2 Elke offerte en/of aanbieding van Prestotype is herroepelijk, ook als een termijn voor aanvaarding is gesteld.
3.3 De door Prestotype verstrekte gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Opgaven van Prestotype met betrekking tot gewichten, kleuren, afmetingen, prestaties, eigenschappen, vermogen, technische gegevens e.d. worden geacht als slechts bij benadering te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend; dergelijke opgaven en vermeldingen binden Prestotype slechts wanneer zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Afbeeldingen, beschrijvingen, foto’s, e.d. en op de website van Prestotype vermelde informatie, in welke vorm dan ook, binden Prestotype niet.
Artikel 4 - Overeenkomst en annulering
4.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand op het moment dat een offerte of aanbieding (tijdig) schriftelijk door de Opdrachtgever is aanvaard door ondertekening en retourzending van een getekend exemplaar aan Prestotype en na ontvangst door Prestotype middels een (elektronische) bevestiging is bevestigd, dan wel doordat Prestotype, na ontvangst van de getekende offerte of aanbieding, aanvangt met de feitelijke uitvoering daarvan dan wel op het moment dat door partijen een schriftelijke overeenkomst is ondertekend.
4.2 De getekende offerte of aanbieding wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven.
4.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Prestotype slechts, indien zij deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
4.4 Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van enig communicatiemiddel tussen Prestotype en de Opdrachtgever, dan wel tussen Prestotype en derden, voor zover deze betrekking hebben op de relatie tussen Prestotype en de Opdrachtgever, is Prestotype niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Prestotype.
4.5 Indien Prestotype met twee of meer personen dan wel rechtspersonen een overeenkomst sluit is ieder dezer (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst jegens Prestotype.
4.6 Prestotype behoudt zich het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens haar, ten laste van de Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, indien de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, indien het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of hij daartoe zelf aangifte doet, indien de Opdrachtgever de toepasselijkheid van de wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt, indien de Opdrachtgever overlijdt of indien de Opdrachtgever de zaak niet afneemt. Indien de overeenkomst door Prestotype op één van voornoemde gronden wordt ontbonden, zal de Opdrachtgever aan Prestotype automatisch een niet voor matiging vatbare boete van 50% van de koopsom verschuldigd worden als vergoeding van de gemaakte (interne) kosten en winstderving e.d. Bovendien zal de Opdrachtgever alle andere kosten, door Prestotype gemaakt ter voorbereiding op de door haar te leveren prestaties, alsmede alle overige door Prestotype geleden schade vergoeden. Prestotype is gerechtigd om in gevallen als voornoemde de aanbetaling die de Opdrachtgever heeft gedaan te verrekenen met de gelden (als hiervoor genoemd) die de Opdrachtgever aan Prestotype verschuldigd is geraakt.
4.7 Prestotype behoudt zich het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens haar, ten laste van de Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, indien de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, indien het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of hij daartoe zelf aangifte doet, indien de Opdrachtgever de toepasselijkheid van de wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt, indien de Opdrachtgever overlijdt of indien de Opdrachtgever de zaak niet afneemt. Indien de overeenkomst door Prestotype op één van voornoemde gronden wordt ontbonden, zal de Opdrachtgever aan Prestotype automatisch een niet voor matiging vatbare boete van 50% van de koopsom verschuldigd worden als vergoeding van de gemaakte (interne) kosten en winstderving e.d. Bovendien zal de Opdrachtgever alle andere kosten, door Prestotype gemaakt ter voorbereiding op de door haar te leveren prestaties, alsmede alle overige door Prestotype geleden schade vergoeden. Prestotype is gerechtigd om in gevallen als voornoemde de aanbetaling die de Opdrachtgever heeft gedaan te verrekenen met de gelden (als hiervoor genoemd) die de Opdrachtgever aan Prestotype verschuldigd is geraakt.
4.8 Voor zover Prestotype (op basis van één van voornoemde gronden) de tussen partijen gesloten overeenkomst mocht ontbinden, is zij niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook.
4.9 De Opdrachtgever is gerechtigd om de overeenkomst te annuleren voordat Prestotype met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de voor Prestotype ontstane schade, hierna: het “schadebedrag”, vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Prestotype geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Prestotype reeds ter voorbereiding heeft gemaakt. Het door de Opdrachtgever te betalen schadebedrag bedraagt minimaal 25% van de koopsom. Prestotype is gerechtigd om de (eventuele) aanbetaling die de Opdrachtgever heeft gedaan te verrekenen met het schadebedrag.
4.10 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van Prestotype binden Prestotype slechts voor zover zij door haar zijn bevestigd.
4.11 Voor zaken of diensten waarvoor naar hun omvang of aard geen overeenkomst wordt opgesteld, wordt de afleverbon en/of de factuur als overeenkomst beschouwd.  
Artikel 5 - Agenten, vertegenwoordigers e.d.
5.1 Alle offertes en aanbiedingen die door agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen zijn gedaan en alle overeenkomsten die door agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen zijn aangegaan, binden Prestotype eerst nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
Artikel 6 - Prijs
6.1 De door Prestotype opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw), transportkosten, emballages, verzekeringen en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6.2 De opgegeven prijs geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen afspraken.
6.3 Bij samengestelde aanbiedingen/overeenkomsten bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod/overeenkomst vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
6.4 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de prijs- en tariefbepalende factoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden - is Prestotype gerechtigd de overeengekomen (c.q. geoffreerde) prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke aanpassing geeft de Opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.  
Artikel 7 - Betaling en zekerheidstelling
7.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de Opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als hiervoor bedoeld, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Prestotype is vereist.
7.2 Prestotype is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de overige gedeelten.
7.3 De Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Prestotype zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Prestotype te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Prestotype daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Prestotype tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. Als de Opdrachtgever niet aan het bepaalde in dit artikellid binnen de gestelde termijn voldoet, raakt hij direct in verzuim. Prestotype heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de Opdrachtgever aan Prestotype automatisch een niet voor matiging vatbare boete van 50% van de koopsom verschuldigd, zulks ongeacht het recht van Prestotype om haar volledige schade op de Opdrachtgever te verhalen en de eventueel reeds betaalde aanbetaling te verrekenen.
7.4 Bij niet-tijdige of onvolledige betaling is de Opdrachtgever:
 1. direct rente aan Prestotype verschuldigd; de rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente als deze hoger is; bij de berekening van de rente wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand;
 2. gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 2.500,-.
7.5 Het recht van de Opdrachtgever om een eventuele vordering op Prestotype te verrekenen is uitgesloten.
Artikel 8 - Levertijd
8.1 De door Prestotype aangegeven termijn van levering is, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking en is dus nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Prestotype is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
8.2 De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:
 1. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 2. de dag van ontvangst door Prestotype van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie, documenten, gegevens, vergunningen e.d.;
 3. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
 4. de dag van ontvangst door Prestotype van het bedrag dat volgens de overeenkomst bij de tot standkoming van de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
8.3 De levertijd is gebaseerd op de bij het aangaan van de overeenkomst bekende feiten en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst eventueel benodigde zaken door derden.
8.4 Indien buiten de schuld van Prestotype vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. Onverminderd het voorgaande wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Prestotype ontstaat door het niet voldoen door Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
8.5 De levertijd wordt tevens verlengd indien er sprake is van meerwerk, in welk geval de levertijd zal worden verlengd met de tijd die nodig is om het meerwerk uit te voeren of indien de Opdrachtgever, na akkoord van Prestotype, de overeenkomst wijzigt.
8.6 De Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Prestotype gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Prestotype mogelijk te maken.
8.7 Bij niet-naleving door de Opdrachtgever van het bepaalde in 8.6 en het in 7.3 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling door Prestotype nodig is. Prestotype is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de Opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Prestotype de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
8.8 Ongeacht of er sprake is van een fatale of indicatieve termijn, geeft een overschrijding van de levertijd de Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding, opschorting van de op hem rustende verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, verrekening of aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
8.9 Overschrijding van de levertijd geeft de Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijving meer dan 20 weken plus de verlenging bedraagt. De Opdrachtgever kan bij laatstbedoelde overschrijding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan Prestotype ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, enkel en uitsluitend recht op restitutie van het door hem reeds betaalde gedeelte van de prijs.
8.10 Voor eventuele schade door de vertraging in de levering is Prestotype nimmer aansprakelijk, behoudens het geval dat de vertraging in de aflevering is te wijten aan opzet of grove schuld van Prestotype. Prestotype is nimmer aansprakelijk voor indirecte/gevolgschade of enige andere schade van welke aard en omvang dan ook in geval van vertraging in de levering. Voor zover enige aansprakelijkheid in rechte zou worden aangenomen, dan is de aansprakelijkheid voor de schade welke is veroorzaakt door de vertraging in de levering beperkt tot maximaal 10% van de koopsom.
Artikel 9 - Levering
9.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering ter plaatse waar Prestotype haar bedrijf uitoefent.
9.2 Prestotype is niet gehouden om de zaken in gedeelten af te leveren.
9.3 De Opdrachtgever is gehouden de zaken op het overeengekomen tijdstip af te nemen. Kosten die ontstaan door weigering van afname dan wel niet-tijdige afname, kosten van opslag (en overslag) hieronder begrepen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
9.4 De Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Prestotype te leveren zaken. De Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim treden, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Prestotype bij haar ophaalt of hij, indien aflevering aan zijn of op een ander adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
9.5 Ingeval van levering op zijn of op een ander door de Opdrachtgever aangegeven adres, staat de Opdrachtgever er voor in dat de opgegeven locatie geschikt is voor aflevering van de zaken.
9.6 Indien op verzoek van de Opdrachtgever bij het laden of lossen van de zaken gebruik wordt gemaakt van de medewerkers of materialen van Prestotype, geschiedt dit geheel op eigen risico van de Opdrachtgever.
9.7 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. Prestotype is vrij in de keuze van be(lading), transportmiddel en expediteur/vervoerder, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
9.8 De zaken zijn vanaf het moment van levering voor rekening en risico van Opdrachtgever. Dit laat het eigendomsvoorbehoud van Prestotype onverlet.
9.9 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een transportverzekering.
Artikel 10 - Onderzoeks- en klachtplicht
10.1 De Opdrachtgever zal op het tijdstip van afname de zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare gebreken en de aangeboden afleverbon/vervoersdocument voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de Opdrachtgever alle eventuele gebreken (en of schade) vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voor zover op voormelde documenten niet anders is vermeld.
10.2 Klachten die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan de zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt, dienen door de Opdrachtgever binnen 2 werkdagen na levering, schriftelijk, duidelijk gespecificeerd en per e-mail en aangetekende brief aan Prestotype te worden gemeld.
10.3 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door  de Opdrachtgever binnen 8 werkdagen na ontdekking hiervan aan Prestotype ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in artikel 10.2.
10.4 Ieder vorderingsrecht van de Opdrachtgever jegens Prestotype, betrekking hebbend op gebreken in de door Prestotype geleverde zaken, vervalt indien de gebreken niet binnen de hiervoor in artikel 10.2 en 10.3 genoemde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Prestotype kenbaar is gemaakt. Ieder vorderingsrecht van  de Opdrachtgever jegens Prestotype, betrekking hebbend op gebreken in de door Prestotype geleverde zaken, vervalt eveneens indien:
 1. De Opdrachtgever geen en/of onvoldoende medewerking aan Prestotype verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
 2. De Opdrachtgever de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden;
 3. De Opdrachtgever zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Prestotype aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;
 4. de zaak na ontdekking van de gebreken als bedoeld in 10.2 door de Opdrachtgever in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking als bedoeld in 10.3 het gebruik van de zaak wordt voortgezet.
10.5 De prestatie van Prestotype geldt in elk geval tussen Partijen als deugdelijk, indien de Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Opdrachtgever het bepaalde in artikel 10.2, 10.3 en 10.4 sub d in acht heeft genomen.
10.6 Tenzij anders overeengekomen, is artikel 10 uitsluitend van toepassing wanneer het om een door Prestotype verkochte en geleverde nieuwe zaak gaat.
10.7 Tenzij anders overeengekomen, worden gebruikte zaken op ‘as-is’ basis verkocht en geleverd in de staat waarin zij zich bevinden en met of zonder zichtbare en onzichtbaregebreken. De Opdrachtgever accepteert de ‘as-is’ basis waarop hij koopt en het feit dat Prestotype geen enkele garantie kan geven te dier zake. De Opdrachtgever heeft het recht om voorafgaand aan de verkoop en levering de zaken te inspecteren. 
Artikel 11 - Garantie
11.1 Voor zover het om een nieuwe zaak gaat:
 1. Indien zich binnen een termijn van 12 maanden na levering gebreken openbaren aan een door Prestotype verkochte en geleverde nieuwe zaak, kan de Opdrachtgever van Prestotype verlangen dat deze overgaat tot herstel en als herstel niet mogelijk is tot levering van een vervangende zaak casu quo onderdelen, dat laatste onder gelijktijdige retournering van de gebrekkige za(a)k(en) casu quo onderdelen.
 2. De Opdrachtgever kan pas om vervanging vragen nadat Prestotype eenmaal met een redelijke termijn in de gelegenheid is gesteld om de gebreken te herstellen en herstel niet mogelijk blijkt te zijn. Vervanging kan niet gevorderd worden als de afwijking te gering is om vervanging te rechtvaardigen.
 3. De onder sub b. genoemde garantie-/herstelwerkzaamheden worden kosteloos door Prestotype uitgevoerd met dien verstande dat de transportkosten en eventuele reis- en verblijfkosten in verband met het uitvoeren van de betreffende garantie-/herstelwerkzaamheden, indien deze buiten het bedrijf van Prestotype plaatsvinden, door Prestotype aan de Opdrachtgever in rekening zullen (kunnen) worden gebracht.
 4. De onder sub a. bedoelde garantietermijn kan eventueel tegen bijbetaling van een nader overeen te komen bedrag worden verlengd.
 5. De Opdrachtgever kan geen beroep doen op de garantiebepaling in geval van onjuist gebruik van de zaak zoals abnormaal, ruw, onoordeelkundig of verkeerd gebruik, verwaarlozing, en het niet opvolgen van instructies in de gebruiksaanwijzing.
 6. De bevoegdheid voor de Opdrachtgever om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 In geval van een gebruikte zaak geldt:
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de zaak door Prestotype voetstootsverkocht en geleverd, dat wil zeggen zonder enige garantie, en rechten van de Opdrachtgever uit hoofde van artikel 7:17 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten. De Opdrachtgever doet van die rechten uitdrukkelijk afstand. De Opdrachtgever kan zich er niet op beroepen dat de verkochte zaak zichtbare en onzichtbare gebreken vertoont, of dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij Prestotype dat wist.
 2. Door Prestotype wordt aan de Opdrachtgever geen enkele vrijwaring, garantie of toezegging verstrekt met betrekking tot de afwezigheid van gebreken of de kwaliteit van de verkochte zaak hoe ook genaamd in welke vorm ook. Deze bepaling houdt onder meer in dat Prestotype geen enkele vrijwaring, garantie of toezegging verstrekt, onder meer over de feitelijke eigenschappen van de zaak en de staat van de zaak. De Opdrachtgever verklaart een onderzoek naar mogelijke gebreken en/of beperkingen en/of de staat van de zaak te hebben ingesteld dan wel dit niet noodzakelijk te achten.
 3. Met betrekking tot de zaak doet de Opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van iedere actie jegens Prestotype uit welke hoofde dan ook, daaronder mede begrepen een actie tot vergoeding van schade uit welke hoofde dan ook, die de Opdrachtgever mocht lijden.
 4. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat het gestelde in artikel 11.2. onder andere en met name voor hem betekent dat hij afziet van elk recht om nu of later van Prestotype een vergoeding te vorderen van enige schade van welke aard dan ook die de Opdrachtgever mochten lijden. Opdrachtgever vrijwaart Prestotype in dat verband voor iedere schade of betalingsverplichting welke na levering van de zaak (alsnog, al dan niet van overheidswege) op Prestotype komt te rusten.
 5. Opdrachtgever verklaart tenslotte uitdrukkelijk de hiervoor genoemde bepalingen en bedingen te hebben aanvaard en zich bewust te zijn van de daaraan verbonden risico’s en zich van de rechtstoestand en de feitelijke toestand van de zaak voldoende op de hoogte te hebben gesteld.
Artikel 12 - Montage/Installatie
12.1 Voor zover overeengekomen is dat Prestotype de montage/installatie van de te leveren zaak zal verzorgen al dan niet door het inschakelen van derden, is de Opdrachtgever jegens Prestotype verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren/installeren zaak en/of de juiste werking van de zaak in gemonteerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover die uitvoering door of in opdracht van Prestotype wordt verricht volgens door of in opdracht van haar vervaardigde of verstrekte gegevens.
12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 12.1 zorgt de Opdrachtgever, indien door partijen is overeengekomen dat Prestotype de montage/installatie van de te leveren zaak zal verzorgen, er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:
 1. de medewerkers van Prestotype en de door haar ingeschakelde derden, zodra zij op de plaats van montage/installatie zijn aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Prestotype dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren;
 2. geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor de medewerkers van Prestotype en de door haar ingeschakelde derden  aanwezig zijn;
 3. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage/installatie;
 4. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
 5. de nodige en gebruikelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen (zoals brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting e.d. daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van de Opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Prestotype staan;
 6. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd en dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
 7. bij aanvang van en tijdens de montage/installatie de toegezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.
12.3 Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
12.4 Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel 8 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 13 - Risico- enEigendomsovergang
13.1 Vanaf het moment dat de zaak is geleverd, draagt Opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door de zaak mocht ontstaan, tenzij er sprake is van schade die aan opzet of bewuste roekeloosheid van Prestotype is te wijten.
13.2 Onverminderd het hiervoor bepaalde, gaat de eigendom van de zaak eerst op de Opdrachtgever over nadat de Opdrachtgever al hetgeen hij aan Prestotype verschuldigd is uit welke hoofde dan ook, met inbegrip van rente en kosten, heeft voldaan.
13.3 In het geval dat Prestotype geen beroep meer kan doen op eigendomsvoorbehoud doordat de zaak is vermengd, vervormd, nagetrokken o.i.d., is de Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Prestotype de nieuw gevormde za(a)k(en) aan haar te verpanden dan wel anderszins zekerheid ten aanzien van de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te stellen.
13.4 Nadat Prestotype een beroep heeft gedaan op eigendomsvoorbehoud, is de Opdrachtgever verplicht om Prestotype toegang te verschaffen tot de zaak zodat de zaak door Prestotype kan worden teruggenomen. 
13.5 Voordat de eigendom op de Opdrachtgever is overgegaan, is deze niet gerechtigd om de zaak te vervreemden, aan derden te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
Artikel 14 - Aansprakelijkheid
14.1 De aansprakelijkheid van Prestotype is beperkt tot nakoming van de in artikel 11.1 omschreven garantie-verplichtingen. Indien Prestotype niet binnen een redelijke termijn haar verplichtingen voortvloeiend uit artikel 11.1 is nagekomen, kan de Opdrachtgever in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door Prestotype van deze verplichtingen. Indien Prestotype niet binnen deze laatste termijn haar verplichtingen nakomt, kan de Opdrachtgever, voor rekening en risico van Prestotype, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door de Opdrachtgever of door een derde worden uitgevoerd, is Prestotype door vergoeding van de door de Opdrachtgever gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 10% van de voor het geleverde zaak overeengekomen prijs zullen bedragen.
14.2 Indien de herstelwerkzaamheden volgens 11.1 niet met succes worden uitgevoerd door Prestotype, de Opdrachtgever of derde, dan kan de Opdrachtgever aanspraak maken op een korting op de voor de geleverde zaak overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van de zaak, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 10% van de voor de geleverde zaak overeengekomen prijs kan bedragen.
14.3 Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Prestotype en behoudens het bepaalde in 8.9, 14.1 en 14.2 is alle aansprakelijkheid van Prestotype voor gebreken in de geleverde zaak en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, omzet- en/of winstderving, gevolgschade, stilstandschade, verminderde goodwill en indirecte schade en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van Prestotype, uitgesloten.
14.4 Indien Prestotype, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de montage/installatie hulp en bijstand - van welke aard dan ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de Opdrachtgever.
14.5 De Opdrachtgever is gehouden Prestotype te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van enige schade.
14.6 Onverminderd het voorgaande is een eventuele aansprakelijkheid van Prestotype beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door Prestotype afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid van Prestotype is hoe dan ook beperkt tot ten hoogste de prijs die door de Opdrachtgever voor de zaak is betaald.
14.7 Prestotype is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van veiligheidsgebreken aan een zaak.
Artikel 15 - Overmacht
15.1 Tekortkomingen van Prestotype in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
15.2 Tekortkomingen van Prestotype in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoer- en invoerbeperkingen, bedrijfsstoringen bij alsmede wanprestatie van toeleveranciers, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Prestotype toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
15.3 In geval van overmacht is uitsluitend Prestotype gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, of de overeenkomst (zonder rechterlijke tussenkomst) geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.
15.4 In geval van ontbinding als bedoeld in 15.3 is de Opdrachtgever gehouden in het kader van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden/diensten en/of geleverde en beschikbare zaken af te nemen en de koopprijs/overeengekomen som naar evenredigheid te betalen.
15.5 Indien Prestotype door (de) overmacht (opleverende omstandigheden) meer kosten moet maken om de overeen-komst uit te voeren, heeft Prestotype het recht om deze meerkosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen en is de Opdrachtgever gehouden om deze meerkosten op eerste verzoek van Prestotype te betalen.
Artikel 16 - Niet-Afnemen
16.1 Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van de zaak, is Prestotype gerechtigd om de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, zulks onverminderd het recht van Prestotype om de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.7 te ontbinden en aanspraak te maken op de boete.
16.2 Prestotype mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.
Artikel 17 - Geschillen en Forumkeuze
17.1 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de statutaire vestigingsplaats van Prestotype.
Artikel 18 - Toepasselijk recht
18.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.
18.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Artikel 19 - Vertalingen en Nietig-beding
19.1 In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.
19.2 De eventuele nietigheid van een beding in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. Het nietige beding wordt alsdan vervangen voor een geldig beding dat zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van het nietige beding.